Dovážíme též na Slovensko! Navštivte BotyObleceni.cz i na facebooku Navštivte BotyObleceni.cz i na Instagramu

Vše o nákupu

Záruka na vrácení zboží

akreditovaný eshop www.botyobleceni.cz svým zákazníkům poskytuje v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů.

"Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od obdržení zásilky veškeré zboží ze sortimentu obchodu www.botyobleceni.cz."

Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů.

Podmínky pro vrácení peněz:

 • Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 • Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 • Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné od spotřebitele k prodávajícímu. Ve zvláštních případech může být cena vráceného zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy.
 • Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

 

Záruční podmínky na zboží

Záruční podmínky

Prodejce www.botyobleceni.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. www.botyobleceni.cz se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Délka záruky

Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky.

 

Reklamační řád pro obchod www.botyobleceni.cz

Obecná ustanovení

 • Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.
 • Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Vymezení základních pojmů

 • „prodávajícím“ se rozumí společnost Zawoko NET s.r.o. (provozovatel obchodu www.botyobleceni.cz)
 • „internetový obchod“ je internetový obchod www.botyobleceni.cz provozovaný prodávajícím
 • „kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě
 • „zbožím“ se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě
 • „záruční list“ je listina vystavená prodávajícím obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží; jakou součást záručního listu je považována faktura, popřípadě dodací list, který obdrží kupující v souvislosti s nákupem konkrétního zboží
 • „reklamací“ je uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době
 • při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • poškozením zboží působením živlů

Záruční doba

 • Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v detailu zboží na internetových stránkách internetového obchodu a v prodávajícím potvrzeném záručním listě zaslaném kupujícímu.
 • Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.
 • Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.
Kupující má zejména:

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

Potvrzení převzetí zboží kupujícím a vystavení záručního listu

 • Záruční list s daňovým dokladem bude kupujícímu doručen spolu se zbožím.
 • Kupující přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodávajícího (kontakt viz Čl. 7, odst. 1).

Důvody reklamace

Při reklamacích zboží se www.botyobleceni.cz řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.
V případech, kdy jste obdrželi:

 • zboží je poškozené nebo nefunkční
 • zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.) – Pozor, pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou, je možné, že vám byla zásilka rozdělena. Ověřte si rozdělení zásilky na našich kontaktech.
 • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně) můžete tyto zásilky reklamovat.

Postup a místo uplatnění reklamace

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci zpět.

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

V případě poruchy nebo výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace adresa: Suchý vršek 33, 158 00 Praha 5

Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení u dodavatele, které je povinen vyřídit do 30 dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží, což však nemá . V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno.

Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě obecně, získáte našem reklamačním oddělení: info@botyobleceni.cz

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2011.

 

Reklamace přepravních služeb

Postup reklamace přepravních služeb

Zboží z eshopu je k vám doručováno prostřednictvím dopravců, našich smluvních partnerů, které jsme pro vás vybírali s ohledem na cenu, ale i kvalitu služeb. Přesto se může stát, že k vám zásilka přijde poškozená.
V takovém případě postupujte prosím následovně:

  1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
  2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.
  3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Na www.botyobleceni.cz ošetřujeme zboží velmi pečlivě, aby k vám došlo v pořádku.

V případě problému s dopravní službou PPL, pište na adresu info@botyobleceni.cz. Do předmětu uveďte „Stížnost na přepravu“, popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování v www.botyobleceni.cz

Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle 732 519 004.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury.